Manderådet udtaler sig om aftalen mellem et bredt udsnit af folketingets partier om “et forbedret familieretligt system”, offentliggjort 30/11-2023

Manderådet kvitterer for Folketingets interesse for det familieretlige område og anerkender, at det nu slås fast, at ”Samarbejdschikane og forældrefremmedgørelse skader barnet”.
Læs aftalen HER

Der har været mange flotte ord gennem årene. For Manderådet er det imidlertid afgørende:

  • at der fremover skabes substantielle ændringer i den måde, sagerne håndteres på, så børn i langt højere grad end nu kan bevare kontakten til begge forældre efter samlivsophør;
  • at der fremadrettet indsamles data til evaluering af udfaldet af sagerne, herunder antallet af sager med afbrudt kontakt;
  • at der fremadrettet indsamles data til evaluering af udfaldet af sagerne, herunder antallet af sager med afbrudt kontakt – og begrundelse herfor. Og sagerne bør underkastes stram tidsstyring.

Det er uacceptabelt, at krisecentererklæringen tillægges en afgørende betydning ved afgørelse om at afbryde kontakten mellem forælder og barn, da erklæringen alene hviler på et subjektivt grundlag. Det tyder desværre på, politikerne ikke til fulde har forstået, hvilken rolle krisecenter-ophold og -erklæringer har fået i højkonfliktsagerne, hvor de er blevet fast-track til afbrudt kontakt. I en retsstat bør kun politi og domstole kunne oplyse og afgøre anklager om vold og Manderådet mener, at samværet mellem forælder og barn bør sikres under sagernes oplysning, om nødvendigt ved overvåget samvær.

Krisecentre og ”Lov om psykisk vold” er i dag tæt forbundne med de processer, der fører til forældrefremmedgørelse og afbrudt kontakt. Vi har allerede set eksempler på, at “Samtykkeloven” bliver brugt på samme måde til anklager i forbindelse med ophør af samliv.

Aftalen giver ikke noget håb for de børn og forældre, der uretmæssigt har fået afbrudt kontakten. Skal der her gå en hel barndom før muligheden for at genoptage kontakt? I disse sager er der tale om, at staten ikke alene har forsømt sin beskyttelsesforpligtelse, men aktivt har medvirket ved at ophæve fælles forældremyndighed og undlade at fastsætte samvær.

Det er under alle omstændigheder helt afgørende, at man fra det politiske niveau følger positive lovændringer til dørs i implementeringen, så de ikke via vejledninger og en usund forvaltningskultur skævvrides i retning af tidligere praksis.

København, 3. december 2023
Manderådet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *